Äger Du kanin, marsvin, hamster, gnagare eller fågel?

Lagsymbol

 

Är du djurägare till kanin, marsvin eller något annat litet sällskapsdjur som bor i bur?

Från och med september 2007 gäller reglerna om minsta burmått för sällskapsdjur även för privata ägare. Djurskyddslagens mest grundläggande bestämmelse är att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö på ett sätt som främjar deras hälsa och ger utlopp för deras naturliga beteende och behov. De mått som anges i lagstiftning för burar, bolådor med mera är minimikrav. De mått som anges är alltså de minsta tillåtna, en undre smärtgräns för vad som är acceptabelt ur djurskyddssynpunkt. Det går alltid bra att ha mycket större utrymmen, dock aldrig mindre än vad som är angivet. En annan nyhet är att kaniner ska ha tillgång till en hylla med tillräckligt utrymme för att kunna sitta på och under. Hyllan kan exempelvis utgöras av bolådans tak. Vid beräkning av burstorlek ska inte hyllans yta räknas in i den totala tillgängliga burytan.

Uteburar i trekantsmodell är oftast olämpliga då de sällan klarar av att uppfylla kravet på minsta takhöjd för hela burytan. Något som kan vara bra att tänka igenom lite extra är om man håller kaniner utomhus året om. Det är tillåtet att ha kaniner i bur utomhus även vintertid, men då måste buren vara upphöjd från marken för att undvika att kylan tränger upp i buren. Burbotten kan exempelvis isoleras med frigolit eller träull som hålls väl inbyggt, så djuret inte kan komma åt och gnaga på det.

  • Alla gnagararter ska ha burar där botten är täckt med strömedel.
  • Du får bara använda burar med nätgolv om djuren hålls i betesburar som har direkt kontakt med marken.
  • Marsvin ska ha en burinredning där djuren har möjlighet att söka skydd.
  • Guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, taggmöss, chinchillor och degusråttor ska ha en bolåda fylld med rent och torrt bomaterial.
  • Om flera dvärghamstrar hålls tillsammans ska alla djur samtidigt kunna få plats i en bolåda.
  • Chinchillor ska dessutom ha tillgång till sandbad och sitthyllor eller sittgren. Sandbadet ska bestå av ren och finkornig sand.

Mer information www.jordbruksverket.se föreskrift L80 – Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2005:8) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.

Minsta utrymme

Minimimått för utrymmen där kaniner hålls

Rasstorlek

Minsta tillåtna yta

Minsta yta per djur vid grupphållning

Minsta yta per avels- hona med kull vid grupphållning

Minsta mått på kortaste sidan

Minsta höjd

Liten (under 3 kg) 0,5 m² 0,25 m² 0,5 m² 0,5 m 0,5 m
Medelstor (3-5 kg) 0,7 m² 0,35 m² 0,7 m² 0,6 m 0,6 m
Stor (över 5 kg) 0,9 m² 0,45 m² 0,9 m² 0,7 m 0,7 m
 Det har kommit nya minimimått för kaniner men de träder inte ikraft förrän den 15 juli 2019. I tabellen nedan ses de mått som gäller från och med 15 juli 2019.
Minimimått för utrymmen där kaniner hålls

Kaninens vikt

Minsta tillåtna yta

Minsta yta per djur vid grupphållning

Minsta yta per avelshona med kull vid grupphållning

Minsta tillåtna yta per avelshona med kull

Minsta mått på kortaste sidan

Minsta höjd

Upp till 2 kg 0,5 m² 0,3 m² 0,7 m² 0,7 m² 0,5 m 0,5 m
2 upp till 3,5 kg 0,7 m² 0,35 m² 0,8 m² 0,8 m² 0,6 m 0,6 m
3,5 upp till 4,5 kg 0,8 m² 0,40 m² 0,9 m² 0,9 m² 0,7 m 0,8 m
4,5 upp till 6 kg 0,9 m² 0,45 m² 1,0 m² 1,0 m² 0,7 m 0,8 m
Över 6 kg 1,0 m² 0,5 m² 1,2 m² 1,2 m² 0,8 m 0,9 m

 

Utrymme i bolåda för avelshona med kull

Honans vikt

Minsta längd (cm)

Minsta bredd (cm)

Minsta höjd (cm)

Upp till 2 kg 35 30 30
2 upp till 3 kg 35 30 35
3,5 upp till 4,5 kg 40 30 35
4,5 upp till 6 kg 50 40 40

Källa: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/kaninersomsallskapsdjur.4.62af51191240430af4d80002643.html

Minimimått för utrymmen där smågnagare hålls

Djurart

Minsta tillåtna yta

Minsta yta per djur vid grupphållning

Minsta mått på kortaste sidan

Minsta höjd

 
Marsvin 0,3 m² 0,15 m² 0,4 m 0,25 m  
Guldhamster 0,12 m² 0,06 m² 0,25 m 0,2 m  
Dvärghamster 0,09 m² 0,045 m² 0,2 m 0,2 m  
Chinchilla 0,5 m² 0,25 m² 0,5 m 1,0 m  
Degu 0,3 m² 0,15 m² 0,4 m 0,4 m  
Brun råtta 0,18 m² 0,06 m² 0,3 m 0,3 m  
Gerbil 0,12 m² 0,06 m² 0,25 m 0,2 m  
Husmus 0,09 m² 0,018 m² 0,2 m 0,2 m  
Gräsmus och Taggmus 0,09 m² 0,03 m² 0,2 m 0,2 m  
Källa: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/smagnagare.4.62af51191240430af4d80002633.html
Minsta utrymme i bolåda för smågnagare

Djurart

Minsta längd

Minsta bredd

Minsta höjd

Guldhamster 15 cm 15 cm 10 cm
Dväghamster 14 cm 11 cm 10 cm
Chinchilla 30 cm 25 cm 20 cm
Degu 20 cm 15 cm 13 cm
 Källa: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/smagnagare.4.62af51191240430af4d80002633.html
Är du djurägare till en fågel där hemma som bor i bur?

Från september 2007 gäller reglerna om minsta burmått för burfåglar även för privata djurägare. Djurskyddslagens mest grundläggande bestämmelse är att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö på ett sätt som främjar deras hälsa och ger utlopp för deras naturliga beteende och behov. De mått som anges i lagstiftning för burar, bolådor m.m. är minimikrav. De är alltså de minsta tillåtna, en undre smärtgräns för vad som är acceptabelt ur djurskyddssynpunkt. Det går alltid bra att ha mycket större utrymmen, dock aldrig mindre än vad som är angivet. Storleken på buren utgår ifrån fågelns längd. Fågelns längd mäts från näbbspetsen till stjärtspetsen. Om stjärtfjädern saknas uppskattas måttet som om fjädern fanns.

För fåglar som änkor och vidafinkar i praktdräkt bortser man från de förlängda stjärtfjädrarna, dock ska utrymmet vara så stort att fåglarna kan röra sig utan att stjärtfjädrarna, mer än tillfälligtvis, kommer i kontakt med burens golv eller väggar. Vid beräkning av minsta yta per fågel vid häckning, räknas endast föräldrafåglarna fram till dess att ungarna är flygfärdiga.

Mer information www.jordbruksverket.se föreskrift L80 – Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2005:8) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.

Minimimått för fågelburar

Fågelns längd från näbb- spets till stjärt- spets

Minsta tillåtna yta

Minsta yta per fågel vid grupphållning

Minsta mått på längsta sidan

Minsta höjd

upp till 15 cm 0,31 m² 0,03 m² 0,7 m 0,6 m
16-20 cm 0,31 m² 0,04 m² 0,7 m 0,6 m
21-25 cm 0,45 m² 0,055 m² 0,9 m 0,6 m
26-35 cm 0,84 m² 0,1 m² 1,2 m 0,8 m
36-45 cm 1,44 m² 0,6 m² 1,6 m 1,0 m
46-55 cm 2,2 m² 1,0 m² 2,0 m 1,2 m
56-65 cm 3,12 m² 1,5 m² 2,4 m 1,5 m
66-75 cm 4,2 m² 2,0 m² 2,8 m 1,8 m
mer än 75 cm 6,5 m² 3,0 m² 3,6 m 1,8 m

 

Källa: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/sallskapsfaglar.4.62af51191240430af4d80002623.html

 

Ulrika Bengtsdotter