Hur anmäler man brott mot djur?

Ibland får vi på Husdjurshjälpen.Skåne meddelande eller telefonsamtal om djur som far illa på något sätt och personen/personerna vet inte hur de ska gå tillväga. Det är ju lika viktigt att kunna som att veta vad man ska göra vid påkörning av ett vilt.

Hur gör jag en anmälan om ett djur far illa?

Du gör en bedömning att djur inte har det bra ska du göra en anmälan till länsstyrelsens djurskyddshandläggare. Du hittar kontaktuppgifter på länsstyrelsens hemsida för ditt län:http://www.lansstyrelsen.se/Sv/Pages/kontakt.aspx

Följande uppgifter bör du lämna vid anmälan:

  • Namn, adress och ort till person som anmälan riktas mot (ev. vid behov även vägbeskrivning)
  • Var djuren finns, om annan adress än ovan
  • Vilket/vilka djurslag anmälan gäller
  • Redogörelse av på vilket sätt djuren har det dåligt
  • Om det är möjligt, fotografera! Fotografier kan vara avgörande vid hanteringen av ett vanvårdsärende

Det går att vara anonym vid en anmälan men då är det mycket viktigt att alla uppgifter framkommer för länsstyrelsen har då ingen att kontakta för frågor. Finns inte korrekta uppgifter om djurägare, adress etc. går det inte att fullfölja kontrollen av din anmälan. Eftersom offentlighetsprincipen gäller så kan du efter ett tag begära ut alla handlingar och ta del av länsstyrelsen inspektion, bedömning och ev. åtgärd av din anmälan. Det går också att begära ut handlingar, innan eller utan att en anmälan görs, för att se om ärendet varit aktuellt och är känt av myndighet sedan tidigare.

Vid akut misstanke om brott

Om man misstänker eller till och med bevittnar att djur utsätts för brott så ska man i brådskande fall kontakta polisen. Om det rör sig om misstänkt vanvård och där inte samma akuta situation föreligger ska man anmäla det till djurskyddshandläggaren på länsstyrelsen. Den 1 januari 2009 flyttades djurtillsynen över från kommunerna till länsstyrelserna. När man anmäler ärenden som rör brott mot djur så kan man vara anonym. Om man önskar vara det ska man aldrig under samtalets gång säga sitt namn. Det är viktigt att man följer upp sin anmälan genom att ta en förnyad kontakt med den som man anmält brottsmisstanken till för att kontrollera hur anmälan har handlagts.

Efter anmälan

Anmälan tas emot av handläggare som sedan gör en inspektion ute hos djurhållaren. Om brister upptäcks kan djurägaren föreläggas att åtgärda dem. I svåra fall kan länsstyrelsen besluta att djuret ska omhändertas och om det därefter ska säljas, överlåtas eller avlivas. Länsstyrelsen kan också besluta att en person ska förbjudas att hålla djur.

Polisens arbete

Om polisen beslutar att omhänderta ett djur av djurskyddsskäl ska länsstyrelsen besluta om omhändertagandet ska fortsätta att gälla, vilket innebär att en utredning görs om polisens beslut varit riktigt eller inte. Om länsstyrelsen anser att det varit riktigt och att djurhållaren inte ska få tillbaka sitt djur så ska länsstyrelsen också bestämma vad som ska hända med djuret, t.ex. om det ska säljas eller avlivas.

Det är alltid polisen som ansvarar för själva omhändertagandet av djuret oavsett om länsstyrelsen eller polisen tagit det formella beslutet. Det är också polisen som ansvarar för var djuret ska placeras tills dess att länsstyrelsen bestämt vad som ska hända med det.

Jordbruksverket

Jordbruksverket är central myndighet för lagen och ansvarar därför för att utforma bestämmelserna. Jordbruksverket samordnar också länsstyrelsernas arbete med djurskydd. Lagar, föreskrifter och mer information finns på Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se och sök vidare under ”djur”http://www.sjv.se/amnesomraden/djur.4.5abb9acc11c89b20e9e8000333.html

Länsstyrelsen

Länsstyrelserna är den myndighet som kontrollerar djurskyddet i Sverige. Länsstyrelsernas gemensamma sida är:http://www.lst.se/lst/sv/amnen/Djurskydd och sök sedan vidare till aktuellt län. Länsstyrelserna har mer information och kontaktvägar på sina lokala hemsidor. Information om djurskydd finns under rubriken” Djur & Natur”.

Lagen §2007:1150 om tillsyn över hund och katt http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071150.htm

Hund i bur – vad gäller? http://www.skk.se/sv/hundagande/tips-och-rad/skotsel/hund-i-bur-vad-galler/

Bunden inomhus eller i trädgården

Det är inte tillåtet att stänga in hunden i en bur, och det är inte heller tillåtet att hålla hunden kopplad inomhus. Utomhus får du ha din hund bunden maximalt två timmar per dygn. Valpar under 6 månader får bara vara bundna under kortare stunder. Det går bra med löplina, men uppbindningen ska vara säker, så att hunden inte kan skada sig på den. Du kan också ha hunden i ett större inhägnat område, en rastgård av något slag, men tänk då på att det finns regler för hur stora de ska vara (se nedan) och att det måste finnas platser för hunden som kan ge både skugga och sol samt skydd mot vind och regn.

I en rastgård ska det även finnas en utkikspost i form av en upphöjd liggplats. Liggplatsen ska vara minst 0,5 meter hög och vara så stor att varje hund kan ligga ner i naturlig ställning. Små raser eller hundar med nedsatt rörlighet ska ha landgång eller trappa om de inte förmår att hoppa upp själva.

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund eller katt http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b080001024/2008-005.pdf

 

 

 

Ulrika Bengtsdotter